GIÁO LÝ‎ > ‎Bài Thuyết Đạo‎ > ‎

Thích Nghĩa Kinh Phật Mẫu (Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp)

THÍCH NGHĨA KINH PHẬT MẪU

* Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Cửu Long Đài, Báo Ấn Từ vào Rằm tháng 8 năm Đinh Hợi /1947.

 *  *  *

Ngày nay là ngày Ðại Lễ Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, Bần Ðạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành của Phật Mẫu như thế nào ? và tại sao chúng ta thờ Người.

Muốn biết quyền hành ấy Bần Ðạo phải thuyết minh và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa Bần Ðạo cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy ? Cho hồi nào ? Và tại nơi đâu ?

Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kiêm Biên Tông Ðạo (Cao Miên Quốc) nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử Huỳnh Hữu Lợi.

Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài Khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến Khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người. Nơi Kiêm Biên cả Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo đến cầu Kinh, khiến khi đó Bần Ðạo đến nhằm lúc cúng vía Phật Mẫu. Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần Ðạo phò loan nơi Ðại Ðiện.

Có nhiều người làm chứng, có chư Đạo hữu và một người không biết Ðạo là gì, là ông Hiếu (kêu Bần Ðạo bằng chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ xẹt xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại không biết cái gì xẹt khi nảy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đang phò loan. Có cháu của Bần Ðạo và nhiều đạo hữu ở ngoài làm chứng quả quyết như vậy.

Bây giờ Bần Ðạo xin giảng từ câu Kinh cho toàn thể hiểu.

Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu,
Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì”

Từng Trời thứ chín gọi cung Tạo Hóa Thiên, có vị cầm quyền năng tạo đoan gọi là Thiên Hậu, nắm cả Kim Bàn tức là nắm đẳng cấp Thiêng Liêng điều khiển chơn linh gọi là Phật Mẫu Diêu Trì.

Bên Á Ðông người ta thường kêu Phật Mẫu là Mẹ Sanh thờ bằng cốt tượng, cũng nhờ nơi Cửu Vị Tiên Nương truyền bá còn lưu lại ngày nay là bọn đồng cốt, nhờ đồng cốt mà cả Á Ðông đều biết Phật Mẫu là Mẹ sanh của nhơn loại.

Sanh Quang dưỡng dục quần nhi”

Lấy khí Sanh quang, nuôi nấng con cái của Người tức là vạn linh.

 “Chơn linh phối nhứt thân vi thánh hình”

Chơn linh của Chí Tôn cho ta hiệp với thi hài là thành thân hình, ta gọi là phách hay vía, khi thoát xác chơn linh ấy xuất ngoại.

  Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp”

Do nơi Thiên Cung mà ra vạn loại, tức nhiên vạn vật tùng quyền pháp Thiên cung mà sanh.

“Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh”

Lấy âm dương khí hòa hiệp nhau biến hóa ra vạn vật.

“Càn khôn sản xuất hữu hình”

Càn khôn trước là không không, Phật Mẫu biến ra cả vạn linh.

“Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh”

Trong Bát hồn kể: Vật chất hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn do trong Kim Bàn của Phật Mẫu mà ra. Bát đẳng cấp thiêng liêng chơn hồn vận chuyển biến thành vật chất, thảo mộc, cầm thú và nhơn loại gọi là chúng sanh.

“Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp”

Hiệp cả thảy loài vật hữu sanh cộng lại làm đại nghiệp của mình, mở một con đường đặng lập vị cho nhau.

“Lập tam tài định kiếp hòa căn”

Tam tài trên kể xuống là: Thiên, Ðịa, Nhơn, dưới kể lên là Người, Ðất, Trời. Phật Mẫu định kiếp căn của mọi người đã sanh ở cõi trần nầy.

“Chuyển luân định phẩm cao thăng”

Sự luân hồi chuyển kiếp của chúng ta, nẻo sanh tử là con đường đạt vị cao thăng. Sanh ra đặng trả căn kiếp ở thế gian theo Luật Nhơn quả, sanh đặng đạt vị lập nghiệp cũng có, mượn kiếp hữu sanh nầy lập vị cao thăng cũng có.

“Hư vô Bát Quái trị thần qui nguyên”

Lấy khí Hư vô dựng lò Bát Quái đem linh hồn trở lại chốn cũ, Phật Mẫu có quyền hành đem trở lại cho Chí Tôn.

“Diệt tục kiếp trần duyên oan trái”

Nhờ Phật Mẫu định cho ta trả nợ oan trái, Phật Mẫu có quyền sửa cải kiếp Luân hồi định cho ta lập công quả mà trả quả.

“Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn”

Nơi Diêu Trì Cung, Phật Mẫu trụ Sanh quang lại thành một khối gọi là quả đào tiên, đủ phép sống vĩnh viễn trường tồn nơi cõi hư linh. Phật Mẫu cầm quyền phép huờn chơn thần cho ta đạt kiếp nơi cõi hư linh.

“Nghiệp hồng dẫn tử hồi môn,
Chí công định vị vĩnh tồn Thiên cung”

Nghiệp quả của chúng ta do Phật Mẫu tạo thành, Phật Mẫu lại đem ta trả về cựu nghiệp, còn Chí Tôn do cựu nghiệp ấy mà định vị.

“Chủ âm quang thường tùng Thiên mạng,
Ðộ Chơn Thần nhứt vãng nhứt lai.”

Chủ Âm quang là nơi địa giới, chia ranh Địa ngục với Thiên đàng, tùng mạng lịnh Chí Tôn, Phật Mẫu giữ gìn Chơn thần của chúng ta, đem ta đến đem ta về.

“Siêu thăng phụng liễn qui khai.”

Siêu thăng thì ta nhờ cái xe Tiên là xe phụng liễn mà mở cửa đi về.

“Tiên cung, Phật xứ Cao Ðài xướng danh.”

Nơi Tiên Cung, xứ Phật Ðức Cao Ðài kêu danh hiệu đều phải tùng quyền lực Phật Mẫu độ rỗi.

“Hội nguơn hữu chí linh huấn chúng”

Thượng nguơn qua Trung nguơn, qua Hạ nguơn rồi trở lại nhứt nguơn nữa gọi là Hội nguơn. Nay Hạ nguơn tam chuyển hầu dứt, bắt đầu Thượng nguơn tứ chuyển; Chí Tôn đến giáo hóa chúng sanh.

“Hội Long Hoa nhơn chủng hòa ki ( cơ )

Ðại Long Hoa đã tiên tri là: Hội ân xá cho các đẳng chơn hồn, không phân chia chủng tộc, nòi giống, hiệp nhau làm một.

“Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.”

Tam Kỳ Phổ Ðộ mở ra đúng với Thiên Thơ tiền định, mở hội thi cho các Tiên gia thọ khoa mục đạt Phật vị.

“Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước Từ Bi giải quả trừ căn.”

Phật Mẫu đem thuyền Bát Nhã độ các chơn hồn qua khỏi biển trần ai, trên thì Chí Tôn nhỏ phước, vì lòng từ bi giải quả báo, diệt tội căn.

“Huờn hồn chuyển đọa vi thăng”

Huờn hồn của chúng sanh bị tiêu hủy cầu siêu được phục sanh lại, cải đọa ra thăng.

“Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm.”
Cửu vị Tiên Nương trở lại thì Phật Mẫu Kim Bàn chưởng quản bầy âm linh.

“Thập Thiên can bao hàm vạn tượng,
Tùng địa chi hóa trưởng càn khôn.”

Mười thiên can là : Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí, hiệp với 12 địa chi là : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, biến hóa ra hình tướng bao la Càn khôn thế giới, làm cho thế giới rộng lớn thêm lên.

“Trùng huờn phục vị Thiên môn.”

Cho trở lại quê xưa vị cũ là về nơi cửa Trời.

“Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng”

Các chơn linh có thể hóa ra nhiều nữa, tức là biến thân có thể đạt Pháp cao siêu được là giáng linh đặng lập vị, còn quỉ hồn cũng được thăng, được đi cùng đường với Thần, Thánh, Tiên, Phật mà tạo kiếp.

“Vô siêu đọa quả căn hữu pháp”

Không siêu, không đọa, căn quả đều có giới định.

“Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan,
Vô địa ngục vô Quỉ quan.”

Không còn khổ hình nữa, Phật Mẫu diệt tan oan nghiệt cửa địa ngục, bỏ Quỉ quan không có nữa.

“Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.”

Vì chữ đại xá nên Ðạo Cao Ðài gọi là: 3è Amnistie de Dieu en Orient. Chí Tôn ân xá tội tình đem cả con cái về hiệp một cùng Ngài.

“Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc
Ðộ anh nhi
Nam, Bắc, Ðông, Tây.”

Chiếu theo lịnh dạy của Ðức Chí Tôn, Từ Huyên là Mẹ sanh của chúng ta, thọ sắc độ rỗi vạn linh tứ hướng, tức là con cái của Ngài không bỏ sót một ai.

“Kỳ khai tạo nhứt Linh Ðài,
Diệt hình ta pháp cường khai Ðại Ðồng.”

Kỳ Khai Ðại Ðạo Tam Kỳ tạo một Linh Ðài qui tụ tín ngưỡng của toàn nhơn loại, đủ quyền năng tiêu diệt Tà pháp, đặng đem nhơn loại đến Ðại Ðồng.

“Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch”

Hiệp nhơn sanh làm một nhà, Ðạo sẽ duy nhứt, vạn loại sẽ là một khối, không phân biệt Quốc gia chủng tộc, Tôn giáo, ngày nào được như vậy là ngày đó hòa bình thế giới được.

“Qui thiên lương quyết sách vận trù”

Phật Mẫu qui thiên lương của con cái của Người, điều độ những người tâm thiện.

“Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn”

Lấy triết lý của Tam Giáo, Xuân Thu tiêu biểu cho Ðạo Thánh, Phất Chủ cho Ðạo Tiên, Bát Vu Ðạo Phật, gom góp cả ba lại làm một chơn pháp của Người.

“Phục Nguyên nhơn huờn hồn Phật tánh
Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên”

Ðem Phật tánh lại cho các bậc Nguyên nhân; Nguyên nhân là các chơn hồn Chí Tôn sai xuống làm bạn đặng độ rỗi chúng sanh, vì họ mê luyến hồng trần, nên Chí Tôn đem Phật tánh phổ hóa họ, nhờ đó họ trở lại quê xưa. Phỏng định 100 ức Nguyên nhân, Phật Tổ độ đặng 6 ức, Lão Tử 2 ức, còn lại 92 ức vẫn còn đọa lạc, Phật Mẫu đến giáo hóa định duyên định phận cho họ.

“Trụ căn quỉ khí cửu tuyền
Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công”

Cả quỉ hồn Phật Mẫu trụ nó lại tuyền đài, mở rộng cửa Trời đặng thật hành quyền Chí Tôn tại thế.

“Lịnh Mẫu Hậu khai tông định Ðạo.”

Mẫu Hậu là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu, Thánh Mẫu, Ngài đến mở tôn giáo định Ðạo cho chúng ta.

“Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài,
Càn khôn Tạo Hóa sánh tài.”

Ðã sanh lại dưỡng đặng bảo đảm hình hài thì ơn ấy quá trọng, sánh bằng càn khôn thế giái.

“Nhứt triêu, nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.”

Mai chiều chúng ta đến thăm viếng Ðức Mẹ như thăm viếng từ thân vậy, mộ khang là đến thăm mai chiều gọi là vấn an Ðức Mẹ đó vậy.

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên Cảm Bái.
Nam Mô Ðại Từ, Ðại Bi Năng Hỉ Xã Thiên Hậu Chí Tôn Ðại Bi Ðại Ái.”

Người cầm quyền năng tạo cả Càn khôn thế giới gọi là Thiên Hậu Chí Tôn là Ðức Diêu Trì Kim Mẫu đại từ bi bác ái.

Theo Bí Pháp chơn truyền của cơ sanh hóa phải có đủ âm dương, trong sanh quang chúng ta có điện quang ( Positif và Négatif ) cũng như vạn vật có trống mái. Nền tôn giáo nào có đủ âm dương thì mới vĩnh cửu.

Như Ðức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, đầu thuận lên trên gọi là đạt Dương. Ông Thánh Pierre là đệ nhứt Tông Ðồ bị đóng đinh trở ngược lại, gọi là phản Âm. Âm Dương tương hiệp đúng theo Bí Pháp, nên Ðạo Thánh lưu truyền lại hai ngàn năm, không ai dùng quyền gì tiêu diệt đặng.

Chí Tôn có thể sai con của Người đến lập Ðạo như : Thích Ca, Jésus, Khổng Tử..v..v Trái lại người đã xuất nguyên linh của Người đến đây độ chúng ta thì tưởng điều ấy trọng hệ hơn hết, khi mở Ðạo Cao Ðài, Chí Tôn định cho Phật Mẫu đến làm bạn với chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ chúng ta thì không có ân đức nào bằng vì không ai biết thương con hơn là Mẹ. Phật Mẫu đến cầm quyền lập Ðạo xong rồi giao lại cho Chí Tôn.

Phật Mẫu làm chủ Âm quang, Chí Tôn là chủ Dương quang, Âm Dương tương hiệp, Ðạo Cao Ðài nương theo năng lực của hai khối Âm Dương đó. Ðối với năng lực tạo đoan Càn  khôn thế giới thế nào thì Ðạo Cao Ðài ngày kia sẽ có năng lực như thế đó .

(Thuyết Ðạo QI. Trg. 64)

Comments