Thông báo Chương Trình Cùng Học Giáo Lý

Chương Trình Cùng Học Giáo Lý
Lời Kính cáo:

Kính gởi Quý Đồng Đạo và Qúy Độc giả và Thân hữu,

Với mục đích tạo điều kiện cho Quý Đồng Đạo tại các địa phương, kể cả người ngoài Đạo có cơ hội cùng nhau học tập, tìm hiểu thêm hoặc nghiên cứu Giáo Lý của Đạo Cao Đài, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngọại có mở ra một Chương Trình “CÙNG HỌC GIÁO LÝ”, tổ chức trong nhiều Đợt, Đợt 1 bắt đầu vào Quý 3/2012.

Chương Trình nầy đã được phổ biến rộng rãi đến các Cơ sở Đạo theo Thông Báo số 15/Q.CT/VP ngày 25 tháng 9 năm 2012 dưới đây.

Quý Đồng Đạo, quý Độc giả và thân hữu muốn biết chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về Chương Trình nầy hoặc có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên lạc với Quý Huynh Tỷ phụ trách Điều hành các cơ sở Đạo tại địa phương (Quý Chức sắc hoặc Chức việc BTS) / hoặc xin liên lạc về Ban Chuyên Trách CT theo địa chỉ ghi trong Bản Thông Báo, để được hướng dẫn, giải thích thêm.

Trong tinh thần “CÙNG NHAU HỌC GIÁO LÝ” để tìm về với Đạo, BAN BIÊN TẬP BẢN TIN kính mong Quý Huynh Tỷ phụ trách Điều hành các Cơ sở Đạo tại các địa phương hết lòng hỗ trợ, chung sức thực hiện CT nầy và rất mong qúy Đồng Đạo nhiệt tình tham dự đông đảo.

Nay kính,

BAN BIÊN TẬP

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

_________________________

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN                                       ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI                                            Bát Thập Thất Niên

      _____                                                 TÒA THÁNH TÂY NINH

_______

Số: 15/Q.CT/VP                          

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

THÔNG BÁO

V/v: Chương Trình Cùng Học Giáo Lý ở các Cơ sở Đạo.

Kính gởi: Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ Điều hành Cơ sở Đạo.

Kính thông báo đến quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ đuợc rõ,

Thực hiện  kế họach Đạo sự năm 2012, nay Hội Đồng Đại Diện Cơ Quan phối hợp cùng các Cơ sở Đạo thực hiện một Chương Trình Giáo Lý có tên là “CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HỌC GIÁO LÝ” (CT/CHGL) gồm các điểm như sau:

I-MỤC ĐÍCH: Giúp cho đồng Đạo ở các địa phương có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Cao Đài. Chương Trình có mở rộng cho Quý Huynh Tỷ Đệ Muội Hiền Tài Dự Phong, Hội viên Đại Đạo Thanh Niên Hội và thanh thiếu niên Cao Đài, kể cả người ngoài Đạo . .có nhu cầu tham dự.

II- NỘI DUNG CT/CHGL:  Chương Trình có (06) Đề Tài Giáo lý gồm có:

1- Tại sao Đạo Cao Đài gọi là Đại Ân xá?

2- Vào Đạo Minh Thệ vì sao? Tại sao Môn Đệ Cao Đài phải giữ tròn câu Minh Thệ.

3- Lạy và Ý nghĩa sự Lạy trong Tam Kỳ Phổ Độ.

4- Ích lợi của việc Cúng kiếng.

5- Bổn phận của Tín Đồ.

6- Khi vô Đền Thánh phải bỏ hết Phàm Tâm.

* Chú thích:

- Mỗi Đề Tài là một Bài Giáo Lý có kèm theo một số câu hỏi để thảo luận. (Có kèm theo phần gợi ý giải đáp câu hỏi để tham khảo).

- Để giúp cho Đồng Đạo tìm hiểu, nghiên cứu thêm, mỗi Đề tài có kèm “Tài liệu Đọc Thêm” trích từ Thánh Ngôn, Thánh Giáo . . hoặc “Tài liệu Tham khảo” (được biên soạn sau nầy) xét thấy có giá trị và không ra ngoài Chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

III- TỔ CHỨC:

A- Ban Chuyên Trách CT/CHGL: Ban nầy trực thuộc Ban Điều Hợp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Chủ Truởng, có nhiệm vụ yểm trợ cho các Cơ sở tổ chức thực hiện hội luận, theo dõi và giải đáp các vấn đề liên quan đựợc nêu ra, tổng hợp lượng giá việc thực hiện kế hoạch .v..v…

Ban Chuyên Trách gồm có:

- Quản Trị Viên: HT Phạm văn Khảm

- Điều Hợp Viên: HT Nguyễn văn Cầu

- Ban Nội dung và Tài liệu:

* Trưởng Ban: HT Nguyễn Trung Đạo.

* (02) Phó Ban: HT Mai văn Tìm và HT Nguyễn Đăng Khích

Ban Nội dung có sự cộng tác của Quý Chức sắc Hiền Tài, Quý Chức Việc kể cả Đồng Đạo có kinh nghiệm và am tường về Giáo Lý . .

Tùy theo nhu cầu, một Ban Tham Vấn sẽ được lập để giúp ý kiến về Giáo lý trong Chương Trình nầy.

B- Ban Chuyên Trách Cơ sở:

1/- Ban Chuyên Trách Cơ sở được thành lập tại mỗi cơ sở Đạo địa phương:

-Trưởng Ban: (Đề nghị Quý Huynh Tỷ đương nhiệm điều hành cơ sở đảm nhận).

-Phó Ban: Theo nhu cầu, có thể có một hoặc nhiều Phó Ban. 

-Thuyết Trình Viên Giáo Lý. (1- 2 vị) 

-(01) Thư ký và các Thành viên (1-3 vị tùy theo nhu cầu).

Ban Chuyên Trách ở địa phương cần được sự tham gia, yểm trợ của chư Huynh Tỷ Chức việc BTS, của ĐĐTNH và HTDP ở địa phuơng để hoạt động được hữu hiệu.

2/- Ban Chuyên Trách Cơ sở sẽ thực hiện Chương Trình nầy tại cơ sở như: phổ biến, vận động Đồng Đạo tham gia, lập kế họach tổ chức, tổ chức thuyết trình các đề tài Gíao lý, điều phối các buổi sinh họat hội luận tại cơ sở.v..v. (kế họach và hình thức tổ chức . . tùy theo hòan cảnh thực tế tại mỗi địa phương . .)

3/- Theo nhu cầu, Ban Chuyên Trách Cơ sở có thể được mời dự các buổi hội luận (do Ban Chuyên trách của Cơ Quan tổ chức) để cùng trao đổi các phương thức tổ chức, điều phối sinh hoạt hội luận tại cơ sở . . .

IV- ĐIỀU HỢP THỰC HIỆN:

A-Ghi danh tham dự CT/CHGL:

1)- Các Cơ sở Đạo có nhu cầu tham dự Chương Trình nầy, xin vui lòng ghi danh Tham dự theo Mẫu (đính kèm) và gởi về Ban Chuyên Trách của Cơ Quan theo địa chỉ sau:

- Email: ctchgl.12@gmail.com

- Gởi qua Bưu Điện, xin ghi:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(Chương Trình Cùng Học Giáo Lý)

PO. Box 3497

San Jose, CA 95156

2)-Thời hạn ghi danh tham dự: Trong vòng (20) ngày kể từ ngày nhận được Thông Báo nầy.

*Chú thích: Chỉ có Cơ sở, tổ chức Đạo được ghi danh tham dự Chương trình nầy. Đồng Đạo muốn tham dự, xin liên lạc với cơ sở Đạo tại địa phương. Trường hợp cần, xin liên lạc với Ban Chuyên trách Cơ Quan theo địa chỉ ghi trên.

B-Cách chuyển gởi tài liệu:

-Tài liệu Giáo lý sẽ được gởi kèm theo email đến cơ sở Đạo có ghi danh tham dự, đồng thời được đăng trên Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại online - http://bantin.caodaihaingoai.org  (Muc GL/CTCHGL).

-Ban Chuyện Trách Cơ sở phụ giúp tự đảm nhận việc in ấn Tài liệu phân phát cho Tham dự viên. Ban Chuyên trách Cơ Quan chỉ yểm trợ nơi nào xét thấy tối cần thiết.

C-Giải đáp Giáo lý: Ban Nội Dung chỉ giải đáp các ý kiến hoặc góp ý được nêu ra có liên quan đến Đề Tài trong kỳ. Các ý kiến nêu ra ngoài chủ đề (nếu có) sẽ không được giải quyết, hoặc chỉ có thể được xem xét nghiên cứu giải quyết sau.

D-Theo dõi thực hiện: Căn cứ vào kết quả gởi về mỗi tháng /01lần của các Ban CT Cơ sở, Ban Chuyên Trách của Cơ Quan sẽ phụ trách tổng hợp, đánh giá theo dõi thực hiện . . .

V- LIÊN LẠC:

Muốn biết thêm chi tiết hoặc tìm hiểu rõ thêm về Chương Trình CH Giáo Lý này, xin vui lòng liên lạc Ban Quản Trị Chương Trình theo địa chỉ sau đây:

bachthanh_39@yahoo.com   - ĐT: (714)548-5701

caunguyencd@gmail.com     - ĐT: (408)292-2686

Thời Biểu thực hiện cụ thể sẽ được thông báo sau thời hạn Ghi Danh và các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được tiếp thông báo sau.

Thưa quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ,

Chương Trình CH Giáo Lý lần nầy được mở ra nhằm tạo cơ hội giúp cho bổn Đạo các địa phương có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, tìm hiểu thêm về Giáo lý Cao Đài.

Kính mong quý Chức sắc, Chức Việc điều hành các Cơ sở, Tổ chức Đạo hãy sốt sắng hưởng ứng và hết lòng chung sức cùng Cơ Quan thực hiện có kết quả Chương Trình nầy.

Cầu Nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều hồng ân cho quý Huynh Tỷ và gia đình và hộ trì cho tất cả gặp nhiều may duyên trên đường lập công bồi đức.


Trân trọng cám ơn và nay kính thông báo.

California, ngày 25 tháng 9 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Qu. Chủ Trưởng

(Chữ ký và con dấu)

HT. PHẠM VĂN KHẢM

Đính kèm:
- Phiếu Tham dự (Mẫu)

- Phiếu Kết Quả sinh họat (hàng tháng)

Đồng Kính gởi:

-Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại

-Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại

“Xin giúp phổ biến đến các đơn vị trực thuộc giúp đỡ, hỗ trợ Cơ sở

Đạo địa phương tổ chức và khuyến khích tham dự Chương Trình nầy”.

Nơi nhận:  
- Quý vị Thành viên Hội Đồng Đại Diện.

- VP Chủ Trưởng - VP Ban Điều Hợp

“Để kính tường”

- Các Tập San, Bản Tin và các Trang Mạng của Đạo

“Xin giúp phổ biến”.
- Lưu.

 ___________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċ
Web Admin,
Oct 1, 2012, 3:44 PM
Comments