Tại sao gọi Đạo Cao Đài là Đại Ân Xá


TẠI SAO ĐẠO CAO ĐÀI GỌI LÀ ĐẠI ÂN XÁ

*Trích Bài Giảng của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa tại Lớp Cao Đẳng Hạnh Đường
khai giảng ngày 17 tháng 4 năm Giáp Dần (DL 08-05-1974).

* * *

Như chúng ta nhận biết, Đức Chí Tôn với lòng Từ Bi tha thiết thương con cái của Người, không nỡ để chìm đắm nơi sông mê bể khổ, nên mỗi Nguơn Hội, Đức Chí Tôn đề có mở một kỳ Phổ Độ để cứu vớt nhơn sanh và rước các Nguyên Linh tức là Nguyên Nhân xuống trần trở về ngôi vị cũ,
Như thế thì mỗi kỳ Phổ Độ đều có mở một cuộc Ân Xá, mở cửa dễ dàng cho các đẳng Chơn hồn có đủ phương lập vị.

Chỉ trong hai tiếng Phổ Độ cũng đủ cho thấy rõ ý nghĩa đó: Phổ là phô trương bày bố ra cho mọi người đều biết, còn Độ là độ rỗi cứu vớt sanh chúng thoát khỏi chốn u ám tối tăm sa đọa để đem về cảnh thanh nhàn hạnh phúc.

Vì thế nên mỗi Nguơn Hội đều có mở một kỳ Phổ Độ tức là một kỳ Ân Xá. Về Thượng Nguơn tam chuyển thì mở Nhứt Kỳ Phổ Độ, qua Trung Nguơn thì mở Nhị Kỳ Phổ Độ và đến Hạ Nguơn thì mở Tam Kỳ Phổ Độ.
Như vậy thì mỗi kỳ đều có một cuộc Ân Xá, nhưng tại sao trong Tam Kỳ Phổ Độ lại gọi là Đại Ân Xá, tức là một cuộc Ân Xá lớn.

Đức Chí Tôn mở Đạo kỳ ba nầy còn cho Kinh tận độ người sống và luôn cả linh hồn người chết.
Đức Chí Tôn còn mở rộng cửa cho các Đẳng linh hồn dầu cho Nguyên nhân, Hóa nhân hay là Quỷ nhân cũng đều được cứu độ hết...

Để thực hiện cuộc Đại Ân Xá nầy, Đức Chí Tôn có ban cho các Môn Bí Pháp về Tắm Thánh, Giải Oan, Phép Hôn Phối và cắt bảy dây Oan Nghiệt cùng Phép Độ Thăng cho hàng Chức Sắc Nam cũng như Nữ. Đức Chí Tôn còn dạy Đức Hộ Pháp tạo Thuyền Bát Nhã và sắp đặt nghi lễ Chèo thuyền (Chèo hầu và chèo đưa).(1)
_______

*Chú thích:

(1) Cũng trong Bài Giảng của Ngài Bảo Đạo “Ý Nghĩa  vể Thuyền Bác Nhã” có nêu rõ:
- Qua Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn Đại Xá mở Cơ Tận Độ đặng đem 92 ức Nguyên Nhơn còn lại trở về ngôi vị cũ để thức tỉnh các Chơn linh nhớ lại nguồn cội sớm mau giác ngộ để mong lên Thuyền Bác Nhã mà trở về.
- Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn dùng Thuyền Bác Nhã với Bí Pháp huyền vi nhiệm mầu Thiêng Liêng giao cho Đức Di Lạc Vương Phật làm chủ Thuyền để kêu toàn Linh căn chơn tánh cửu thập nhị ức Nguyên Nhơn hãy mau thức tỉnh trở về cửa Đạo Cao Đài hầu nương nơi Thuyền Bác Nhã sớm trở về Lôi Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh hội ngộ cùng Thầy. Về phần Thể Pháp thì Đức Hộ Pháp vâng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu thọ mạng nơi Đức Chí Tôn tạo Thuyền Bác Nhã nơi mặt thế nầy là tượng trưng Thể Pháp độ dẫn các Đẳng Chơn hồn do Đức Kim Bàn Phật Mẫu vận chuyển như trong đoạn Kinh cúng Phật Mẫu sau đây:

"Trung khổ hải độ Thuyền Bác Nhã,
Phước Từ Bi giải quả trừ căn.
Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm”....

Theo nghĩa mấy câu Kinh là Thuyền Bác Nhã để nơi mặt thế nầy đặng rước xác tục đưa qua khỏi sông mê bể khổ ở cõi trần để huờn hồn phục sinh siêu thăng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
_______

- Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn dùng Thuyền Bác Nhã với Bí Pháp huyền vi nhiệm mầu Thiêng Liêng giao cho Đức Di Lạc Vương Phật làm chủ Thuyền để kêu toàn Linh căn chơn tánh cửu thập nhị ức Nguyên Nhơn.

Với lòng Từ Bi vô biên vô lượng, Đức Chí Tôn còn cho lịnh đóng cửa Địa Ngục và bãi bỏ hết những khổ hình đã đặt để từ xưa đến giờ nơi cửa Thập Điện Diêm Cung để cho các Chơn hồn kể từ nay, chiếu Luật vay trả, chỉ phải chịu luân hồi vay vay, trả trả ở tại mặt thế nầy cho đến khi nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân thưởng.

Trong bài Kinh cúng Đức Phật Mẫu có đoạn như sau:

"Trùng huờn phục vị, Thiên môn,
Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhút thăng.
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô Địa ngục, vô Quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường Qui nguyên”...

- Theo câu thứ nhứt đoạn Kinh nầy dùng chữ Trùng huờn chứ không có dùng chữ Tuần huờn, Bà Bát Nương Diêu Trì Cung có ý cho biết là theo hai Kỳ Phổ Độ trước thì các Chơn hồn tuần huờn tức là tuần tự trước sau tùy duyên, tùy phận mà trở về, còn trong Tam Kỳ Phổ Độ thì Đức Chí Tôn cho về chung một lượt nên mới dùng chữ Trùng huờn, tức là về trùng với nhau...

- Câu thứ nhì thì định:
“Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng
Chỉ rõ là dù cho Nguyên Nhơn, Hóa Nhơn hay Quỉ Nhơn đều cho đi lên hết không phân biệt hạng cao hay thấp.
Từ thử đến bây giờ chưa có lần nào mà Đức Chí Tôn mở rộng cửa như buổi Tam Kỳ Phổ Đô nầy.

- Câu thứ ba và thứ tư định:
“Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.”
Chỉ rõ là từ đây không còn cảnh siêu đọa của các linh hồn mà căn quả của mỗi người tạo ra trong mỗi kiếp sanh đã có luật định sẵn là phải chịu nhơn kiếp lưu oan, tức là tùy nhơn kiếp mà phải trả vay mãi, cho đến khi trả sạch hết oan khiên, bằng không thì các oan gia nghiệp quả cứ lưu chuyển mãi thế thôi.
Hễ tạo nhơn lành thì hưởng quả lành, còn tạo nhơn ác dữ, thì phải trả quả ác và dữ.
Nói như vậy có nghĩa là không còn khổ hình cưa xẻ như hồi Nhị Kỳ Phổ Độ nơi cõi Địa ngục Âm phủ nữa, mà Địa ngục sẽ ở tại trần gian nầy để cho mỗi Chơn hồn phải chịu khổ hình vay trả ở mặt thế nầy mà thôi.

- Câu thứ năm:
“Vô Địa ngục, vô Quỉ quan” đã nói một cách rõ rệt là trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy không còn Đia Ngục và cũng không còn Quỉ quan mà tiếng thông thường gọi là Quỉ sứ, tức là những nhân viên của Âm phủ, có phận sự tra khảo đánh đập, hành hà khổ khắc các hồn có phạm tội lỗi mà ở các chùa Phật thường hay cho vẽ thành những bức tranh để bổn đạo đến Chùa xem coi cho biết sợ mà giữ mình.

- Qua đến câu chót đã nói: “Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên” thì chỉ rõ những quyết định vừa kể trên là một Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn.

Hai tiếng Đại Xá trong đoạn Kinh nầy chỉ rõ cho ta biết Tại sao Tam Kỳ Phổ Độ nay được gọi là Đại Ân Xá kỳ ba.
Thật vậy, trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn có cho Ân xá đến một mức nào chứ không có mở rộng hoác cửa ra như kỳ Đại Xá nầy. Trong hai kỳ trước có cơ Phổ Độ để cứu vớt và độ rỗi các Chơn linh hoặc các Chơn hồn biết thức tỉnh quay về nẻo chánh, chớ không phải như trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức Chí Tôn đã ban cho Nhơn loại một đạc ân chưa từng có.

Thêm nữa trong bài Kinh Giải Oan có đoạn:

"May gặp đặng Hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Đóng Địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây Phương”...

Theo hai câu thi đầu thì Nhơn loại rất may mắn gặp thời kỳ nầy được Đức Chí Tôn chan rưới Hồng ân bằng cách truyền cho Bí Pháp Giải Oan để rửa sạch hết tội tiền khiên.

Người mới nhập môn vào Đạo Cao Đài khi lập Minh thệ thì được hưởng đặc ân là thọ Phép Giải Oan. Phép nầy rửa sạch tội tiền khiên của mình từ trước.

Phép nầy cũng là một Đại Ân xá những tội trước, nhưng từ ngày nhập môn về sau thì phải rán giữ đừng gây thêm tội mới cho đến ngày chết, tức là ngày trở về với Đức Chí Tôn (Đại Từ Phụ) thì được nhẹ nhàng rất nhiều rồi.
Ngoài Bí Pháp Giải Oan nầy, Đức Chí Tôn còn ban cho Phép Tắm Thánh, Phép làm Hôn Phối và đặc biệt nhứt là Phép Xác và Phép Độ Thăng.

Người Tín hữu Cao Đài nào giữ đặng (10) mười ngày chay mỗi tháng đổ lên được thọ truyền Bửu Pháp, tức là được hưởng Phép Xác, tức là được cắt hết bảy dây oan nghiệt, nên được xuất ra nhẹ nhàng để về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Còn Phép Độ Thăng là để giúp cho Linh hồn những Chức  Sắc được nhập vào Bát Quái Đài dễ dàng hơn.

Hai câu thi sau nhắc lại cho biết là trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức Chí Tôn đã cho đóng Địa ngục, mở Tầng Thiên. Các Đẳng Chơn hồn tùng nơi Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ một khi xuất lìa khỏi xác thì được phép của Lục Nương Diêu Trì Cung và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đưa Phướn linh dẫn đường đi, khỏi sợ lạc vào Bích Du Cung và Tam Thập Lục Động của Quỉ Vương để đi thẳng về Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.

Trong bài Kinh Cầu Hồn khi hấp hối có đoạn:

“Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giũ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi âm”...

Và có thêm đoạn sau nầy:

“Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng.
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong”....

* * *

Theo các khoản nhận xét bên trên, chúng ta thấy rõ rằng trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đả mở một cuộc Đại Ân Xá vĩ đại mà thường gọi là Đại Ân Xá kỳ ba để tận độ Chúng sanh trong hai phương diện là Độ Sanh và Độ Tử.
Trong lúc còn sanh tiền tại thế nầy thì dùng đủ mọi phương diện để độ rỗi và dìu dẩn cả con cái của Đức Chí Tôn được sống cho nên Đạo và khi chết rồi thì có đủ Kinh Tận độ linh hồn cùng ban những Bí Pháp để rửa tội và đưa linh hồn đi đến nơi đến chốn.

Ai là người hữu duyên hữu phước, được sanh vào thời kỳ nầy khá sớm mau thức tỉnh quày đầu hướng thiện về cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để được hưởng Hồng Ân của Đức Chí Tôn trong muôn ngàn năm một thuở. Nếu để lỡ trễ, Đại Ân Xá nầy không biết mấy muôn ngàn kiếp nữa mới đăng hưởng một lần./.

HẾT

Comments