Châu Đạo California cảnh báo Cán bộ Tôn Giáo vận Hải ngoại

Châu Đạo California cảnh báo cán bộ Tôn giáo vận Hải ngoại Trần Quang Cảnh hoạt động hải ngoại.
 
 ". . . kêu gọi chư Huynh Tỷ và đồng Đạo thuộc Châu Đạo và khắp nơi hải ngoại hãy sáng suốt nhận rõ bản chất phản Đạo của Trần Quang Cảnh và phe nhóm:
 
-Trần Quang Cảnh nay hoàn toàn không phải là một tín đồ thuần thành trong màu áo trắng trong của Đạo mà là một cán bộ tôn giáo vận Cộng sản (Cao Đài vận) được phong phẩm, và đựơc giao nhiệm vụ bằng một Huấn Lịnh bổ nhiệm của Hội Thánh Cao Đài Quốc doanh, (Huấn Lịnh đính kèm) cùng với phe nhóm núp bóng dưới màu áo của Đạo để hoạt động phá rối Cao Đài hải ngoại.
Đây là một sự thật không thể chối cãi. . . .
 
- . . .không chấp nhận sự hiện diện dưới bất cứ hình thức nào của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm tại Cơ sở Đạo vì Ông Trần Quang Cảnh và phe nhóm là biểu hiện công cụ của Tà quyền, chỉ phá rối sự phát triển nền Đạo tại Hải ngoại.
. . . . ."
 
 
 
 
 
HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM
VÀ GIAO NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG HẢI NGOẠI
 
 
 
 
 
 
ĐẠO LỊNH PHÀM PHONG CHO TRẦN QUANG CẢNH
 

 
Comments