Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại minh định lập trường về HT Cao Đài quốc doanh và hoạt động của cán bộ tôn giáo vận CS

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đại Đạo Thanh Niên Hội là: . . . “Quyết tâm giữ vững nền Tân Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bảo vệ Tự do Tín ngưỡng và tôn trọng các nền tôn giáo, tiến tới một thế giới đại đồng duy nhất trong Bảo Sanh, Nhân Nghĩa và Công Bằng. . . . . .”

(Trích Điều 3- Điều lệ ĐĐTHN ngày 18-5-1964)

____________________________

 
- . . . . "Hội thánh quốc doanh” hiện nay tại Việt Nam là một tổ chức trá hình của Hội Đồng Chưởng Quản không tùng theo đúng Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh. . . . ., là cánh tay nối dài của đảng cộng sản Việt Nam và có thể là tổ chức phi pháp nếu hoạt động tại Hải Ngoại.
-  . . .ĐĐTNH-HN tuyệt đối trung thành với Hội-Thánh Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh được thành lập theo Hiến Chương Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh 1965 và quyết tâm tuân thủ và bảo vệ Luật Pháp Chơn Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh.

- . . . .Huấn lịnh 288/86-HT-HL “Lãnh nhiệm vụ hướng dẫn chức sắc, chức việc, và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài ”. . . .là một minh chứng cho việc làm sai trái của “hội thánh quốc doanh” Hội Đồng Chưởng Quản. Đây đúng hơn là nhiệm vụ của cán bộ tôn giáo vận hoạt động tại Hải Ngoại.

- . . .Nơi nào có chức sắc phàm phong hoạt động là có rối loạn, chia rẻ giữa đồng Đạo với nhau, tạo mất đoàn kết trong việc phụng sự Đạo Pháp tại địa phương . . .

- . . .ĐĐTNH-HN không công nhận "hội thánh quốc doanh" tại Việt Nam hiện nay (tức hiện thân của Hội Đồng Chưởng Quản) là Hội-Thánh của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh cho nên không công nhận bất cứ "đạo lịnh", "huấn lịnh" nào mà "hội thánh quốc doanh" này ban hành. . . .không công nhận bất cứ phẩm vị nào do "hội thánh quốc doanh" tại Việt nam hiện nay ấn phong (còn gọi là phàm phong).

- . . . Các anh chị em Ban Chấp Hành ĐĐTNH tại địa phương ở Hải Ngoại giúp sức truyền bá tin tức này cho quý đồng Đạo tại địa phương nhằm cảnh giác đối với các vị chức sắc phàm phong . . .

 

__________________________________________

 

 
Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments