TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại kêu gọi Phát tâm công quả Xây cất TT Cao Đài Houston,Texas

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại kêu gọi công quả yểm trợ cây cất TT Cao Đài Houston, Texas
 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN                        ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

    CAO ĐÀI HẢI NGOẠI                                  (Bát thập lục niên)
    9702 Bolsa Ave.
# 100                            TÒA THÁNH TÂY NINH

Westminster, CA 92683                                           ______                       

                ----

Số:  07/VP/QCT                                                                                          Ngày 29/5/2011.  

                  

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI  HẢI NGOẠI
 

TÂM THƯ

Kêu gọi Phát tâm Công quả

Yểm trợ xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston -Texes, Hoa Kỳ

 

Kính gởi: Quý Chức sắc, Chức việc các Cơ sở Đạo và Đồng Đạo tại hải ngoại.

 

Kính thưa Quý Hiền huynh, Hiền Tỷ,

 

- Căn cứ vào Tâm Thư của Hành Chánh Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas kêu gọi yểm trợ xây cất Thánh Thất theo mẫu  Tòa Thánh Tây Ninh  (Đính kèm)

 

- Căn cứ chủ trương của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại trong Đại Hội lần I tại Houston, TX ngày 27&28-11-2010 là “tích cực yểm trợ các công trình xây cất Thánh Thất ở Hải Ngọai mà trọng tâm là tập trung yểm trợ dự án xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas sớm được hoàn thành.

 

          -Nhận định rằng Cơ sở Đạo tại địa phương nào ở hải ngọai có diều kiện xây dựng Thánh Thất theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh để hình thành Ngôi Thờ Đấng Cha chung của nhơn sanh là làm tiên phong giương cao ngọn cờ Cứu khổ của Đức Chí Tôn đối với nhơn lọai. Đây cũng là phương sách góp phần mở ra Trường thi Công quả cho tín đồ và toàn cả nhơn sanh có cơ hội lập công bồi đức.

 

          -Xét rằng địa điểm đang xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas tọa lạc trên một lô đất vuông vứt hai mẫu tây (đã  làm xong khu Hậu Điện và nay đã bắt đầu khởi công xây Chánh Điện sau khi được Giấy phép xây cất của Thánh Phố) là một địa điểm gần trung tâm thành phố Houston, Texas, được xem là một trong những trung tâm lớn của nước Mỹ. Do đó, khi Thánh Thất được hoàn thành, ngoài việc hành trì Đạo sự tại địa phương, sẽ góp phần phát triển nền Đạo và phổ truyền nền Chánh giáo của Đức Chí Tôn tại hải ngoại.

 

Kính thưa quý Hiền huynh, Hiền Tỷ,

Qua các nhận định trên, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại thành tâm kêu gọi Quý Chức sắc, Chức việc các Cơ sở Đạo và Đồng Đạo khắp nơi ở hải ngoại hãy tích cực ủng hộ dưới mọi hình thức cho công trình xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas để công trình vĩ đại này sớm được hoàn thành.

Riêng trong phạm vi của Cơ Quan Đại Diện, thay mặt Hội Đồng Đại Diện, kính đề nghị quý Huynh Tỷ lãnh đạo các Cơ sở Đạo Thành viên hãy hết sức quan tâm phổ biến, vận động Đồng đạo tại địa phương chung tâm hiệp sức cùng Đồng Đạo tại TT Houston hội nhập vào trường công quả để giúp công trình lớn lao nầy sớm đuợc hòan tất.

Tin tưởng vào tiền đồ của nền Đạo tại hải ngọai, vào tấm lòng của tất cả chư Huynh Tỷ, chúng tôi tin rằng ngày Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas sẽ không xa và đây sẽ là ngày vui chung của người tín đồ Cao Đài hải ngọai thể hiện tinh thần “Thương Yêu và Hiệp Nhứt”.

 

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho chư Huynh Tỷ và gia quyến luôn được hạnh phúc an vui và tu tiến trên đường lập vị.

 

Trân trọng.

 

TM. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Qu. CHỦ TRƯỞNG

(chữ ký và con dấu)

HIỀN TÀI PHẠM VĂN KHẢM

 

        Đồng kính gởi:

        -Tập San Thế Đạo

        -Tập san Qui Nguyên

        -Các trang mạng www.banthedao.org, www.quinguyen.org

         “để kinh xin phổ biến”

 

Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments