QUAN ĐIỂM‎ > ‎

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: "Sứ Mạng và Nhiệm vụ Lịch sử."

Quan Điểm:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

“Sứ Mạng và Nhiệm vụ Lịch sử”

*  *  *

* Lược ý:

“. . . .Trong bối cảnh đen tối của lịch sử Đạo, hai vị Chức sắc Thiên phong ở hải ngoại, vì tiền đồ và sự nghiệp của Đạo đã giương cao ngọn cờ Hiệp nhứt, tập hợp Đức Tin và lòng trung kiên của Môn đệ của Đức Chí Tôn sống rải rác khắp nơi trên thế giới để thành lập một Cơ chế chung cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại. . . .

“ . .Vậy thì những ai có xu huớng phân ly, hoặc mang tư tuởng dị hiềm đố kỵ hay vì lý do nào đó, đã vô tình hay cố ý có những phê phán lệch lạc về hành tàng của hai vị Giáo Hữu trong sứ mạng thiêng liêng bảo vệ và phát triển Đạo hải ngoại  . . sẽ chịu trách nhiệm truớc Thiêng liêng và lịch sử.". .


I- TÌNH HÌNH CHUNG:

Biến cố tháng 30/4/1975 ghi dấu một giai đọan lịch sử mới của Đạo Cao Đài.

Do cơ Trời vận nước nền Đạo chinh nghiêng, người Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã bỏ nước ra đi khắp nơi trên thế giới. Dù xa quê hương, xa Tổ Đình Tòa Thánh, nhưng người môn đệ Cao Đài vẫn một lòng vì Thầy, vì Đạo, giữ vững Đức Tin và dần dần qui hiệp lại trong từng địa phương, khu vực ở từng quốc gia từ Pháp, Úc, Canada . .nhứt là ở Hoa Kỳ, nơi có đông đảo tín đồ Cao Đài sinh sống để cùng nhau bảo thủ Chơn Truyền và phát triển Đạo tại Hải Ngoại.

Dần dần theo thời gian, các cơ sở Đạo ở hải ngoại được thành lập từ nhỏ tới lớn rải rác khắp nơi trên thế giới, từ hình thức Hội Tín hữu ban đầu tiến đến Hương Đạo, Tộc Đạo, Điện Thờ Phật Mẫu, Châu Đạo, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Đại Đạo Thanh Niên Hội . . . Đặc biêt ở hải ngoại, dần có nhiều Thánh Thất theo kiểu vở Tòa Thánh Tây Ninh được xây dựng do chung tay góp sức của tòan thể Đồng Đạo khắp nơi ở hải ngọai như Thánh Thất New Orlearns - Louisiana; Thánh Thất Cao Đài California, Thánh Thất Dallas Fort Worth- Texas; Thánh Thất Wichita- Kansas; Thánh Thất Cao Đài Houston-Texas (đang xây dựng) và Thánh Thất Sydney ở Úc.  . . . .

Sau hơn 30 năm qua, nền Đạo tại Hải ngoại nhìn chung có phần phát triển, nhưng do thiếu vắng sự lãnh đạo của Hội Thánh nên còn có nhiều vấn đề thực tại cần phải giải quyết trên các lãnh vực phát triển, tu học, hành Đạo, củng cố và truyền bá Đức Tin Cao Đài, gìn giữ Chơn Truyền và thực hiện sứ mạng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ . . .

Đó là những tiền đề đặt ra cho nhu cầu hiệp nhứt trong bối cảnh mới của lịch sử Đạo hải ngoại.

II- SỨ MẠNG CỦA NHỊ VỊ CHỨC SẮC THIÊN PHONG Ở HẢI NGOẠI (hai vị Giáo Hữu) TRONG THỜI ĐẠO LỌAN:

Đi sát với nhu cầu và tình hình phát triển Đạo tại hải ngoại, với ưu tư khắc khoải về cơ nghiệp của Đạo trong bối cảnh đen tối của Đạo và của đất nước, tin tưởng vào Đức Tin và lòng trung kiên của tòan thể con cái Đức Chí Tôn, nhị vị Chức sắc Thiên Phong (Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh) đã đề ra chủ trương Hiệp Nhứt Đạo Cao Đài ở hải ngoại đặt nền tảng trên sự trên sự “Thương yêu và Hòa hiệp”.

Trong Bức Tâm thư kêu gọi Hiệp Nhứt gởi cho Chức sắc, chức việc và đồng Đạo hải ngoại, hai vị đã long trọng tuyên bố trước tòan thể Đồng Đạo hải ngoại cũng như ở Quốc nội: “chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước các Đấng Thiêng Liêng và trước Lịch sử Đạo về lời kêu gọi Hiệp Nhứt nầy”. (Bức Tâm Thư ngày 21 tháng 05 năm 2006 /âl, ngày 24 tháng 04 Bính Tuất).

Lời tuyên bố trên rõ là chứng tích thể hiện tấm lòng “Trọn Trung cùng Hội Thánh, trọn Hiếu với Đức Chí Tôn” của hai vị Chức sắc Thiên Phong, sẽ được mãi lưu truyền trong sử Đạo.

Qua những tiên khải về sự xuất hiện của Đạo Cao Đài trong thời Hạ Nguơn Mạt Pháp, qua Thánh Ngôn Thánh Giáo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ dạy, người Môn đệ Cao Đài ai cũng hiểu rõ rằng Đạo Cao Đài là Đạo của Thầy Trời, không có bất cứ thế lực Tà quyền nào tiêu diêt được.

Lần giở lại trang sử Đạo, không kể những công đức vô vàn của các Bậc Tiền Khai Đại Đạo đã phải chịu biết bao gian nan thử thách để gìn giữ, lèo lái thuyền Đạo vượt qua biết bao cơn bão tố phong ba, lịch sử Đạo cho thấy cứ mỗi lần cơ Đạo chinh nghiêng, bị Tà quyền đàn áp khủng bố là có xuất hiện những vị Thiên sứ đứng ra gánh vác.

Ngày nay, trong bối cảnh đen tối của lịch sử Đạo, hai vị Chức sắc Thiên phong ở hải ngoại, vì tiền đồ và sự nghiệp của Đạo đã giương cao ngọn cờ Hiệp nhứt, tập hợp Đức Tin và lòng trung kiên của Môn đệ của Đức Chí Tôn sống rải rác khắp nơi trên thế giới để thành lập một Cơ chế chung cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại.

Lời kêu gọi Hiệp Nhứt của nhị vị Giáo Hữu đã được sự hưởng ứng rộng khắp của đồng Đạo tại hải ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc . .và một Đại Hội Lịch sử đã được tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ vào năm 2006 để thành lập một Cơ chế chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại là Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngọai họat động cho đến nay, mở ra một trang sử mới cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại sau hơn một phần tư thế kỷ.

Phải chăng đây là Thiên ý và nhị vị Chức sắc Thiên phong trong hàng Thánh Thể của Đức Chí Tôn chính là những vị Thiên sứ lãnh nhiệm vụ bảo vệ Đạo trong thời kỳ chuyển biến mới của nền Đạo?

Chúng ta ai cũng hiểu rằng Chức sắc Thiên phong là những bậc lương sanh trong hàng Thánh Thể đã được Đức Chí Tôn dùng quyền Thiêng liêng dạy dỗ, un đúc..và phẩm Giáo Hữu là Chức sắc thuộc Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ trọng yếu được ghi trong Pháp Chánh Truyền của Đạo: “Giáo Hữu là nguời để phổ thông Chơn Đạo của Thầy” . . . “Giáo Hữu là một phẩm vị rất trọng yếu”. (Đức Hộ Pháp Chú giải).

Do phẩm vị và nhiệm vụ quan trọng của Giáo Hữu mà Đức Hộ Pháp trong Bức Di Ngôn ngày 30/10 Mậu Tuất (1958) tại Kiêm Biên (Cao Miên) có dạy rằng:

“. . Bần Đạo cho các con biết rằng: nếu một phẩm Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài mà ra lịnh gì thì Bần Đạo cũng cúi đầu tuân lịnh.

. . .Cả con cái Đức Chí Tôn thấy một trường hợp nào bất chánh thì quan sát coi trạng thái của nền chánh giáo của Đức Chí Tôn đã có cho hay trước, nó có đại hùng, đại lực, rồi nó sẽ đi trong con đường đại bi, coi chừng có đường đi qua đại ác của nó.

Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên thay một bức tuờng huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng ngăn cản, che chở con cái của Ngài, đừng để đi vào con đường đại ác ..”

Vậy thì những ai có xu huớng phân ly, hoặc mang tư tuởng dị hiềm đố kỵ hay vì lý do nào đó, đã vô tình hay cố ý có những phê phán lệch lạc về hành tàng của hai vị Giáo Hữu trong sứ mạng thiêng liêng bảo vệ và phát triển Đạo hải ngoại  . . sẽ chịu trách nhiệm truớc Thiêng liêng và Lịch sử.

Trong thời Đạo nạn hiện nay, mọi tín đồ trung kiên của Đạo xin hãy giữ vững Đức Tin, chung tâm hiệp sức trong tình thương yêu hòa hợp, ra sức bảo vệ chơn truyền và phát triển đại nghiệp Đạo, đây không những là hòai bão của nhị vị chức sắc Thiên phong ở hải ngọai, mà cũng là kỳ vọng của tòan Đạo trong nước cũng như ở hải ngọai.

III- MỘT SỐ NÉT VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI HIỆN NAY.

Qua Bản Quy Điều cũng như Bản “Tuyên Bố Chung” cho ta thấy rõ những nét chính yếu về Mục đích, Tôn chỉ và đường lối chung của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (viết tắt là: CQĐD/CĐHN) .

- CQĐD/CĐHN là một tổ chức Đạo của nguời tín đồ Cao Đài TTTN ở Hải ngọai, tùng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. ., góp phần phổ hóa nhơn sanh, giáo dân qui thiện, tạo lập một xã hội Thánh Đức, huynh đệ Đại Đồng.

 - CQĐD/CĐHN tuyệt đối tuân theo Giáo Lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, tuân theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân  Luật, Pháp Chánh Truyền, Kinh Thiên Đạo, Kinh Thế Đạo . . trong thực hiện nhiệm vụ tu học, hành Đạo và phổ hóa nhơn sanh; trung thành với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh thành lập theo Hiến Chương 1965 (được tổ chức và hoạt động trước 1975); không thừa nhận Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước hiện nay vì tổ chức  nầy hoàn toàn xa rời Chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

- CQĐD/CĐHN sẽ phục tùng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh khi Hội Thánh tái lập quyền đúng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

-CQĐD/CĐHN là một tổ chức Đạo thuộc Tòa Thánh Tây Ninh luôn rộng mở để mời gọi các cơ sở, tổ chức Đạo ở hải ngoại tán đồng Mục đích, Tôn chỉ và đường lối chung của Cơ Quan cùng chung lo vun bồi đại nghiệp Đao. . . .

Được thành lập trong một bối cảnh đặc biệt của lịch sử, từ Mục đích, Tôn chỉ và Đường lối chung, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại sẽ là một tổ chức tiên phong với vai trò và nhiệm vu lịch sử hết sức trọng đại của nó là Bảo thủ Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong suốt thời kỳ biến động của lịch sử; thực hiện cơ qui nhứt Đạo Cao Đài ở Hải Ngoại,vun bồi tình thương yêu, hòa ái để môn đệ Cao Đài cùng dìu dắt nhau lập công bồi đức, tự lập vị cho mình và góp phần phụng sự đắc lực hơn cho nhơn sanh thời   Tam Kỳ Phổ Độ . . .                                                   

IV- CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI VÀ CHÍNH SÁCH CAO ĐÀI VẬN CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN.

Với chủ trương và lập trường nêu trên, trong thời gian trước đây, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại đã lên tiếng trước dư luận quốc nội và hải ngoại vạch rõ sự chi phối, can thiệp vào nội bộ tôn giáo Cao Đài của nhà cầm quyền CSVN nhằm thực hiện âm mưu biến dần Đạo Cao Đài thành công cụ đắc lực phuc vụ cho mục tiêu chính trị của họ.

Gần đây, trước chính sách Cao Đài vận của nhà cầm quyền CSVN, mà thực chất là thực hiện Nghi quyết 36 của Đảng về Tôn giáo nhằm đặt nền Đạo Cao Đài ở hải ngoại dưới ảnh hưởng của nhà cầm quyền CS trong nước, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại luôn kiên định giữ vững lập trường bảo vệ Đạo, đã kịp thời và cảnh báo cho Đồng Đạo ở hải ngoại về âm mưu xâm nhập, phá rối gây chia rẽ trong các cơ sở Đạo Cao Đài ở hải ngoại, lôi cuốn khuyến dụ đồng Đạo hải ngoại qui phuc Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước . . .

1/- Lên Tiếng cảnh báo cùng Đồng Đạo hải ngoại về việc Ông Trần Quang Cảnh được phong phẩm và nhận nhiệm vụ hoạt động tại hải ngoai theo Huấn Lịnh bổ nhiệm số 288-HT-HL ngày 17/5 Tân Mão (18/6/2011) như sau: “ . .hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành Đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng Đạo hiểu biết…”

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại đã phổ biến Bản Lên Tiếng ngày 04 tháng 7 năm 2011 (ÂL ngày 04/6 Tân Mão) nội dung tóm tắt như sau:

* Kể từ nay Ông Trần Quang Cảnh với nhiệm vụ rõ ràng như đã nêu ra ở trên đã được công khai hóa là cán bộ tôn giáo Cao Đài vận, núp dưới màu áo của Đạo, lãnh nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 36 về Tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản thông qua Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình hiện nay.

2/- Vạch rõ âm mưu và cảnh giác tác hại của Chỉ thị 12 điểm của Phó Chuởng Quản Hội Thánh Đặc trách Pháp Luật thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quốc doanh, đã được mang ra phổ biến ở hải ngọai có thể gây tác hại cho nền Đạo hải ngọai. (Bản Thông báo cảnh giác ngày 30-1-2011).

3/- Lên Tiếng về (08) Chức việc ở Boston và Utah qui tùng Hội Thánh quốc doanh trong nước. Nhờ vậy (08) vị Chức việc trên đã kịp thời nhận ra bản chất của Hội Thánh trá hình hiện nay và đã có quyết định sáng suốt công bố trả lại và không thừa nhận Huấn lịnh do Hội Thánh quốc doanh ban hành.  (Bản Lên Tiếng ngày 17-12-2010, có kèm theo Bản Tóm Lược Hội Thánh Trá Hình).

* KẾT LUẬN:

Biến cố 30/4/1975 đánh dấu một giai đọan đầy biến động đau thương của Đạo và của Đất nước, nhưng nó cũng được cảm nhận chính là một cơ duyên để người tín đồ Cao Đài tự nhận có sứ mạng thiêng liêng: “Hoằng khai Đại Đạo và Phổ Độ Chúng Sanh”. Vậy thì xin cùng nhau vững tin rằng Cơ chế chung của Cao Đài Hải Ngoại là Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại hiện nay được lập ra là thuận theo Thiên ý để thực hiện sứ mạng thiêng liêng giao phó.

Với quan niệm “Đạo chỉ có MỘT không hai”, là tín đồ trung kiên với Đạo, trong tinh thần thương yêu hòa hiệp, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực chung sức bảo vệ và phát triển Đạo tại hải ngoại, cùng dìu dắt nhau trên đường tu tập và góp phần phổ truyền nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn để lời tiên tri “Đạo thành từ ngoài thành vào” được sớm thành hiện thực.

BẢN TIN CƠ QUAN

 

Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Apr 5, 2012, 4:47 PM
Comments