QUAN ĐIỂM‎ > ‎

TIÊN TRI

TIÊN TRI
* Hiền Tài Phạm văn Khảm
*  *  *

TIÊN là trước, TRI là biết. Vậy Tiên Tri nghĩa là biết trướcVí như khi khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn cho biết trước rằng:
“Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Qủi Vương đã khởi phá khuấy Chơn Đạo, đến DANH TA nó còn mượn, duy NGAI TA nó chẳng dám ngồi mà thôi”. (TNHT Đàn cơ ngày 2/8/1926).

DANH TA là gì? Mượn Danh Ta là làm sao? Đó là điều mà chúng ta cần suy cho cùng, nghĩ cho cạn để có một nhận định đúng.
Bây giờ, chúng ta thử đặt vấn đề Hội Thánh có phải là Danh của Đức Chí Tôn tại trần thế nầy không?

Đức Chí Tôn xác định Hội Thánh tức là đám LƯƠNG SANH của Thầy tom góp lại làm một. Cả lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền Thiêng Liêng dạy dỗ, trước un đúc nơi lòng một KHỐI TỪ BI, ƯU SANH, ÁI VẬT theo Thánh Đức HÁO SANH của Thầy, để dùng làm lợi khí phàm tuc độ người phàm tục.
Những Lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau “LÀM MỘT” mà làm ra THÂN XÁC PHÀM CỦA THẦY thì Thầy mới có hình thể trong thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh khỏi phải hạ trần như trong mấy lần Phổ Độ trước đây.

Vậy Hội Thánh lập nên sau khi khai Đạo cho đến năm 1975 là Hội Thánh do Đức Chí Tôn hình thành để thay Danh Ngài mà hành trì Đạo Pháp.

Sau biến cố lịch sử trên đất nước Việt Nam, cơ Đạo CaoĐài phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề. Bản án Cao Đài dựng nên xa rời với Chân và Thiện để lấy cớ giải thể Hội Thánh. Thay vào đó là Hội Đồng Chưởng Quản giữ vai trò điều hành cơ Đạo theo đúng với đường lối phục vụ Đảng.

Theo thời gian, với danh xưng Hội Đồng Chưởng Quản thấy không thích hợp với lòng người tín đồ Cao Đài, nên họ lèo lái một cách tinh vi để biến Hội Đồng Chưởng Quản  thành Hội Thánh.

Hội Thánh ngày xưa lập nên theo đúng với Pháp Chánh Truyền, Hội Thánh ngày nay không theo khuôn mẫu Pháp Chánh Truyền mà phải canh cải để phù hợp với Chánh Sách của Đảng.

Bỏ danh Thánh để thay thế danh Phàm. Vậy Tân Hội Thánh nầy phải chăng chỉ là một tổ chức mượn danh … như Đức Chí Tôn đã tiên tri: “Đến danh Ta nó còn mượn, duy Ngai Ta nó không dám nồi mà thôi”.

Ai bày trò mượn danh nầy? Câu trả lời  đã có sẵn trong lời Tiên Tri: “Qủi Vương đã khởi phá khuấy Chơn Đạo, đến danh Ta nó còn mượn”.

Người tín đồ Cao Đài, trước mặt có hai con đường: “Tâm cứng cỏi, Đạo hạnh điều hòa cứ bước tới THẦY”. (Đàn cơ ngày 22/6/1928 ), còn ngược lại thì theo con đường Tà Quái.
Ngoài ra, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ giáng cơ ngày 4 tháng 6 năm Mậu Thìn (1928) (TNHT trang 165) đã để lời khuyến cáo rằng:

“Những kẻ nào VÌ TÀ TÂM mà để  nhơ bợn Chơn Linh, CHO LŨ TÀ KHUẤY RỐI thì CHẲNG KHI NÀO được trọn tinh thần ngay thật NHƯ XƯA mà dìu dắt ai cho chánh đặng? Phải kể NHƯ KHÔNG CÓ những kẻ ấy trong nền Đạo và coi đó mà GÌN BƯỚC ĐƯỜNG CỦA MÌNH.”

Qua lời khuyến cáo nầy, người tín đồ Cao Đài cần nghĩ gì, cần phải làm gì đối với tình trạng hiện nay trong cửa Đạo?

Để trả lời câu  hỏi nầy, thiết nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều, về lời dạy của Đức Chí Tôn như sau:
“THẦY dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Đạo thành, còn các con ngã thì Đạo suy. Liệu lấy!

Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, THẦY ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép Công bình Thiêng liêng chẳng phải nên vậy, ấy cũng là CƠ MẦU NHIỆM CHO CÁC CON CÓ THẾ LẬP CÔNG QUẢ.” (TNHT. trg. 40, Đàn cơ ngày 22 -9-1926 )

Cuối cùng, người viết bài nầy, xin mượn hai câu Thánh Ngôn để kết luận và cũng để gởi chút tâm tình đến quí Huynh Tỷ Đồng Đạo:

- “Phải kể như không có những kẻ ấy trong nền Đạo và coi đó mà gìn bước đường của mình”.
- “Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập Công quả”.


Cầu nguyện Đại Đạo hoằng khai,Thiên Hạ Thái bình và Thánh Thất an ninh.

Hiền Tài Phạm văn Khảm
Comments