DIỄN ĐÀN‎ > ‎

Con đường đi đến thất Chơn Truyền

 . . . .Vậy ai là người đã đặt ra câu hỏi:

"Nay đạo Cao Đài có Hội Thánh, nếu không  tuân lịnh Hội Thánh thì phải tuân lịnh ai?"

Xin hỏi ngược lại:

Hội Thánh  nào? Có phải Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên hay Hội Thánh do nhà nước CSVN hình thành?
Nếu là Hội Thánh loại thứ hai (tức Hội Thánh do nhà nứơc CSVN lập ra) thì  hãy chấp tay cúi lạy Quỉ Vương để xin làm đồ đệ đời đời kiếp kiếp.
 
Kính báo:
Để làm sáng tỏ thêm về loại Hội Thánh loại thứ nhì (tức Hội Thánh do nhà Cầm quyền CS lập ra hòan tòan đi ra ngoài Chánh Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ), Ban Biên Tập Bản Tin cho đăng lại nguyên văn BẢN TÓM LƯỢC "MỘT SỐ NÉT VỀ HỘI THÁNH TRÁ HÌNH" được đính kèm theo BẢN LÊN TIẾNG ngày 17 tháng 12 năm 2010 của CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI để Quý Đồng Đạo và Quý Độc giả kính tường lãm.
(Xin xem phía dưới và File attachments)
                                                         ____________________________

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THẤT CHƠN TRUYỀN

         Người soạn: Bạch Thanh

 

 “Lắm phen, Thầy phải hạ trần , quyết bỏ ngôi Chí Tôn xuống lập Đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhẽ, xua đuổi, bắt buộc đến đỗi phải chịu cho các con giết chết! Thảm thay! Các mối Đạo, Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các con…” ( Trích TNHT )

Vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp nầy, không khéo nhơn loại sẽ phải rơi vào cơ tận diệt nên Đức Chí Tôn ban hồng ân Đại Ân Xá Kỳ III và khai mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tuy nhiên các Đấng Thần Thánh Tiên Phật can gián Ngài trong việc giáng trần. Do đó, Đức Chí Tôn mới lập nên Hội Thánh.

Vậy Hội Thánh là gì?

Xin nghe lại một trích đoạn bài diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 2 năm Mậu Thìn ( 1928 ) như sau:

“Hội Thánh tức là đám lương sanh của Thầy tom góp lại làm một.Cả lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền Thiêng Liêng dạy dỗ, trước ung đúc nơi lòng một khối từ bi cho tâm địa có mảy mún tình ái vật ưu sanh theo Thánh Đức háo sanh của Thầy, để dùng làm lợi khí phàm tục độ rỗi người phàm tục

Những lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau làm một mà làm ra thân xác phàm của Thầy thì Thầy mới có hình thể trong thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy hầu tránh khỏi phải hạ trần như trong mấy kỳ Phổ độ trước đây.”

 

Qua các lời dạy nêu trên, người tín đồ Cao Đài quả quyết rằng: HỘI THÁNH LÀ THÁNH THỂ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN TẠI THẾ VÀ HỘI THÁNH LÀ TẬP HỢP CỦA MỘT NHÓM LƯƠNG SANH DO CHÍNH ĐỨC NGÀI CHỌN VÀ GIÁO HÓA NÊN.

 

Vậy, ai dám giải thể Hội Thánh ?

Chắc chắn là Tà Quyền, là đạo binh của Kim Quang Sứ.

 

Hội Thánh của Đức Chí Tôn lập ra nay bị giải thể là khởi đầu cho giai đoạn lèo láy đi đến Thất Chơn Truyền ! và cũng là giai đoạn bắt đầu của cơ thử thách hết sức gay go cho người tín đồ Cao Đài.

 Vì vậy, Đức Chí Tôn cũng hằng khuyên nhủ:

“Tâm cứng cỏi, Đạo điều hòa thì cứ bước tới Thầy, tâm trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn, thì con đường hám lợi, xu danh đưa tới hang sâu vực thẳm đó.

Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng sanh là con đường Đạo Đức. Ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con. Khác với con đường ấy là đường của Qủi Vương đem lối…. “ ( Đàn cơ 5/5 Mậu Thìn  1928 )

 

Cũng trong đàn cơ nầy, Trước khi Thăng, Đức Chí Tôn cũng nói thêm rằng: “ Cơ thử thách chỉ dùng với những đứa tâm phàm lẫn chất Thánh”

Dẹp bỏ phàm tâm, sống sao cho hi Thánh, hi Hiền, tư tưởng vượt lên cao hòa nhập với tầng Thánh ý… ắt khỏi phải lụy vào cơ thử thách.

 

Ngược lại sống theo chủ nghĩa Duy Vật, luôn luôn bị vật chất ràng buộc, trì níu, không quan tâm đến Đạo Đức… cũng không cần phải trải qua cơ thử thách vì đã thuận  đường về với Qủi mị.

 

Chỉ có những người lưng chừng vừa phàm vừa Thánh, tối sáng chưa phân minh, Chánh tà chưa phân biệt, vàng thau còn lẫn lộn nên cần thử lửa cho rõ thiệt hư.

 

Đứng trước cơ Đạo đang hồi nghiêng ngữa, người tín đồ Cao Đài hơn lúc nào hết nên dốc hết lòng cầu nguyện cho trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ để đủ nhận định con đường nào về với Thầy và con nào phải tránh để khỏi lọt vào tay Kim Quang Sứ.

 

Tỷ như lòng muốn thăng tiến trên đường tu tập, chúng ta cần phân biện đâu là Thiên vị và đâu là Qủi vị.

 

Thiên vị do Thiên phong mà có. Quỉ vị là do phàm phong cấp phát.

Chức sắc Thiên Phong được chấm phái do Đức Lý Giáo Tông  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ ban cho .

 

Chức sắc phàm phong chỉ qua cuộc bóc thăm những quả banh vàng xanh đỏ đủ xác định việc chấm phái cũng xong.

 

Như vậy chơn truyền tạm dẹp qua một bên để hòa đồng với tất cả các trò chơi bóc thăm thường diễn ra ở ngoài hè phố!

 

Tỷ như , tưởng chừng  được lập công bồi đức một phần nào, nên trên chuyến trở về Hoa Kỳ, có người đã sẵn sàng mang qua vài chục quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo có nhân con dấu đỏ Hội Thánh, có ghi rõ tái bản năm Mậu Tý 2008 và đặc biệt hủy bỏ ngày Vía Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tam Chơn Nhơn  là ngày 22 tháng 5 dương lịch hằng năm.

 

Những quyển kinh nầy truyền đến các Thánh Thất ở hải ngoại để các nơi nầy sẽ quên lãng thiết lễ ngày vía Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, người mà chính Đức Hộ Pháp hằng ngưỡng mộ là có công lớn trong việc hoằng khai nền Đại Đạo.

 

Đây là một trong những hành vi có mục đích làm thất Chơn truyền của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 

Vậy ai là người đã đặt ra câu hỏi: Nay đạo Cao Đài có Hội Thánh, nếu không  tuân lịnh Hội Thánh thì phải tuân lịnh ai?

 

Xin hỏi ngược lại:

Hội Thánh nào?
Có phải Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên hay Hội Thánh do nhà nước CSVN hình thành?

 

Nếu là Hội Thánh loại thứ hai (Hội Thánh do nhà nước CSVN hình thành) thì hãy chấp tay cúi lạy Quỉ Vương để xin làm đồ đệ đời đời kiếp kiếp.
 
BÁCH  THANH
_______________________________________________
 
 
 
 
 
 
Ċ
Web Admin,
Aug 28, 2011, 3:12 PM
Comments