THÔNG BÁO‎ > ‎

Ban Thế Đạo Hải Ngoại kêu gọi phát tâm công quả yểm trợ xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.

Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi              ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØØ PHOÅÅ ÑOÄ

3076 Oakbridge  Dr                                (Baùt thaäp lc nieân)

San Jose ,CA 95121                           Toøa-Thaùnh Taây-Ninh

                                                                     --------------

S 08/VP/BTDHN/2011                                           San Jose, ngaøy 01-04-2011

 

Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi

                                                                                                                                                      
Kính gởi:

- Ban Theá Ñaïo Baéc California - Ban Theá Ñaïo Nam California.

- Ban Theá Ñaïo Texas - Ban Theá Ñaïo UÙc Chaâu.

- Caùc Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi caùc Bang taïi Hoa Kyø,

- Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi Canada, taïi Phaùp.

- Quyù Hieàn Huynh, Hieàn Tyû Hieàn Taøi / HTDP taïi Haûi ngoaïi.

- Quyù Ñoàng ñaïo vaø Thaân höõu.
 

Trích yếu: V/v yểm trợ xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.

Tham chiếu: Taâm thö ngaøy 15-03-2011 cuûa Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas & Phöông höôùng Hoaït Ñoäng cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi naêm 2010-2013.

           

Thöa quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû,

Trong Ñaïi Hoäi Hieàn Taøi kyø 6 toå chöùc ngaøy 25-12-2010 taïi Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas soá 8415 S.  Breeze Dr, Houston TX 77071, Ñaïi Hoäi ñaõ ñoàng thanh nhaát trí thoâng qua Baûn Phöông Höôùng Hoaït Ñoäng cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi cho nhöõng naêm 2010-2013. Baûn Phöông Höôùng naày goàm coù 8 ñieåm trong ñoù ôû ñieåm 7 ñaõ ghi nhö sau:

“Yeåm trôï tích cöïc vieäc xaây caát Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas ñeå coâng trình naày sôùm ñöôïc hoaøn thaønh.”

 
Nay Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi ñaõ nhaän ñöôïc Böùc Taâm Thö ngaøy 15-03-2011 cuûa Haønh Chaùnh Ñaïo, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Taïo Taùc Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas thoâng baùo cho bieát laø ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp xaây caát Thaùnh Thaát soá  10058284 ngaøy 08-03-2011 vaø keâu goïi yeåm trôï vieäc xaây caát.

 

Nhaän ñònh raèng Thaùnh Thaát laø cuûa chung cuûa nhaân sanh vaø laø nôi  trang nghieâm caàn coù ñeå thôø phöôïng Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, vieäc yeåm trôï xaây caát Thaùnh Thaát döôùi moïi hình thöùc cuõng ñeàu laø phöông tieän giuùp chuùng ta maïnh daïn böôùc vaøo Tröôøng Thi coâng quaû, vaø caên cöù vaøo ñieåm 7 Phöông Höôùng Hoaït Ñoäng cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi trong nhöõng naêm 2010-2013, chuùng toâi xin thoâng baùo vaø kính môøi quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû tích cöïc yeåm trôï vieäc xaây caát Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston theo maãu soá 3 ñeå vieäc xaây caát ñöôïc sôùm hoaøn thaønh.

 

Chuùng toâi nguyeän caàu Ñöùc Chí Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng ban hoàng aân cho quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû luoân luoân ñöôïc söùc khoûe doài daøo, thaân taâm an laïc vaø tu tieán treân ñöôøng Ñaïo.

 

Traân troïng,

 

TM. Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi

Toång Quaûn Nhieäm

(chữ ký và con dấu)

 

HT Nguyeãn Ngoïc Duõ

 

Ñoàng kính gôûi:

- www.banthedao.org

- www.quinguyen.org

- Taäp San Theá Ñaïo

“Ñeå xin tuyø nghi phoå bieán roäng raõi”

- Hoà sô - Löu

 

 

 

Ċ
Web Admin,
Jul 22, 2012, 10:25 PM
Comments