THÔNG BÁO‎ > ‎

Thiệp Mời Tham Dự Đại Hội tại Thánh Thất Houston 30-08-2013 đến 1-09-2013

posted Jul 31, 2013, 2:08 PM by Web Admin   [ updated Aug 1, 2013, 3:16 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai ]
  • Đại Hội kỳ II Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
  • Đại Hội kỳ VII Ban Thế Đạo Hải Ngoại
  • Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.Comments