TIN TỨC (old)‎ > ‎Tin Nhanh‎ > ‎

Báo động: Chính quyền CS áp chế, cướp đoạt tài sản Đạo Cao Đài

Xem tòan bộ Hình ảnh đính kèm (attachment)
Xin xem tập hình ảnh cuỡng đoạt đính kèm (Attachments)


ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:24 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:24 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:24 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:24 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:25 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:25 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:25 PM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 26, 2011, 6:25 PM
Comments